header1
width=33
اطلاعیه دانشگاه
تخفیف شهریه 1398/09/06

اطلاعیه تخفیف شهریه
 
به اطلاع دانشجویان متقاضی استفاده از تخفیف  شهریه میرساند برای دریافت فرم از تا 98/09/05 لغایت 98/09/14 بابت نیمسال دوم  99-98  به امور دانشجویی مراجعه نمایند.
    با توجه به زمان بندی فرم تخفیف، دانشجو موظف است در موعد مقرر نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نماید و حداکثر تا پایان وقت اداری 98/09/14 همراه با مدارک لازم آن را به اموردانشجویی تحویل دهد.
  لازم به تذکر است که به فرمهای ناقص و یا فرمهایی که مدارک لازم را ضمیمه نکرده اند تخفیف تعلق نمیگیرد.
 
شرایط تخفیف دانشجویی:
1-ممتازین علمی: فهرست این دسته از دانشجویان از طریق آموزش و پس از تایید معاون و رئیس واحد جهت اقدامات بعدی به کمیته تخفیفات ارسال می شود.
2-نفرات برتر آزمون سراسری: اسامی این دانشجویان توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به واحد دانشگاهی ارسال و در کمیته تخفیفات مطرح می گردد.
3-ممتازین ورزشی:عناوین این دانشجویان پس از تایید سازمان مرکزی و اداره تربیت بدنی دانشگاه به کمیته تخفیفات ارجاع میشود.
4-قاری و حافظ قرآن کریم: پس ازتایید دفتر فرهنگ دانشگاه فهرست مربوطه جهت انجام به کمیته تخفیفات ارجاع میشود.
5-نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری:پس از تایید دفتر فرهنگ دانشگاه و تایید معاون و ریاست دانشگاه جهت انجام به کمیته تخفیفات ارجاع می شود.
6-باشگاه پژوهشگران جوان: ازطریق پژوهش واحدانجام میگردد.
7-عناوین علمی: آموزش عهده دار این موضوع است.
8-خانواده هایی که بیش از یک فرزند در دانشگاه آزاد اسلامی دارند :
این دانشجویان با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل سایر اعضاء خانواده و کپی شناسنامه فرد دانشجو و عضو دیگر دانشجو در صورت تحت تکفل بودن از تخفیف مربوط به این بند برخوردار می شوند.
9- طرح کارآفرینی و اشتغالزایی: این مورد از سوی پژوهش انجام میشود.
10- بیماران خاص: باارائه مدارک و مستندات پزشکی و یا معلولیت از سازمانهای مرتبط و ذیصلاح اقدام می گردد.
11- دانشجویان کم درآمد: باارائه مستندات کافی و احراز واجدین توسط کمیته تخفیفات انجام میشود.
12- تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی: پیرو تفاهمنامه منعقد شده با نهادهای ذیربط انجام میگردد.
13- دانشجویانی که در نیم سال دوم 97-98 (از تاریخ 97/7/1 به بعد) ازدواج نموده اند و تاکنون شامل این تخفیف نشده اند: (مدارک لازم: اصل و کپی سند ازدواج، اصل و کپی شناسنامه ها)
    
اموردانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
.
.
ازدواج
.
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail