header1
width=33
واحد مالی
آشنایی با برخی مسائل  شهریه  در طول تحصیل

با توجه به اینکه تنها منبع مالی دانشگاه آزاد شهریه دانشجویی میباشد شایسته است با پرداخت به موقع شهریه از بروز مشکلات برای خود و دانشگاه جلوگیری نمائید

           
   شماره حساب شهریه               0216413522000    سیبا ملی به نام دانشگاه آزاد بافق

  سیستم دستی پرداخت از طریق بانک

دانشجویان جهت واریز هرگونه وجهی به طور حضوری در بانک میبایست شماره دانشجویی و کد دیجیت خود را داخل فیش بانکی قسمت شناسه پرداخت درج نمایند
سیستم  اینترنتی
دانشجویان میتوانند جهت واریز وجه نقد به طور اینترنتی به سایت دانشگاه قسمت پرداخت الکترونیک مراجعه و با استفاده از یکی از درگاه های پرداخت وجه
نسبت به تسویه مالی خود اقدام نمایند

سیستم دستگاه   pose
دانشجویان میتوانند جهت واریز وجه نقد شهریه به طور حضوری با استفاده از دستگاه در دانشگاه پرداخت های مالی خود را انجام دهند

صندوق رفاه دانشجویان
این واحد در راستای همکاری با دانشجویان وام های ذیل را برابر ضوابط سازمان پرداخت مینماید
 
وام تقسیط شهریه

 وام قرض الحسنه کمک هزینه تحصیلی

وام قرض الحسنه اجاره مسکن

وام قرض الحسنه ازدواج
 
وام بلند مدت وزارت علوم(پرداخت اقساط پس از اتمام تحصیل)
.
.
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail