header1
width=33
معرفي دفتر

آموزش همواره بهترین وسیله جهت ارتقا کیفیت عملکرد مدیران ، کارشناسان ،وبطور کلی نیروی انسانی هرمجموعه می باشد. همچنین عدم وجود آموزش مستمر ویا دورماندن از آن وصرفا انجام امور تکراری درمحیط کار یکی از مسائل حاد ومهم در اکثر سازمانها بوده که گاها این روزمرگی صدمات بسیاری را به آنها وارد کرده است.باید توجه داشت که علوم مختلف برحسب زمان ونیاز درحال توسعه وتغییر است.

لذا بهترین وسیله جهت آموزش کارکنان هر سازمان برنامه ریزی وتدوین دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت براساس نیاز آن مجموعه می باشد.

در این امر مهم دفتر مطالعات واموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق اقدام به برنامه ریزی وتدوین آموزشهای کوتاه مدت وموثر در اکثر زمینه های شغلی اعم از علوم اجتماعی ورفتاری ، آموزشهای فنی وتخصصی ، آموزشهای مدیران و... نموده است . که علاوه بر بهره گیری کارکنان واعضائ هیات علمی خود از این آموزشها در راستای رسالت خدمات آموزشی دانشگاه درشهرستان بافق این تجربیات وامکانات اموزشی در اختیار سایر سازمانها وادارات شهرستان نیز قرار گرفته است.

 

با تشکر فراوان

دکتر عباس فتاحی بافقی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

.
.
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail